Retur til internetartikler        

En kort historisk oversigt om Horsens Orgelbyggeri
Danmarks største Harmoniumsfabrik  havde sin spæde start på et snedkerværksted, der åbnede 1882 i Ringkjøbing. Ejeren var den musikalske Joh. P. Andresen, der fik en blomstrende virksomhed. I 1897 byggede han på bar mark en moderne virksomhed med dampdrevne maskiner. I 1897 begyndte han at sælge pibeorgler. Hans omsætning af harmonier og orgler steg og steg. I 1908 var hans fabriksgrund bygget helt til med fabriksbygninger, så han ikke kunne udvide fabrikken. Enten måtte han flytte fabrikken eller også måtte han sælge noget fra. Han valgte det sidste. Hans mangeårige medarbejder, hustruen Annas nevø (brorsøn), Marinus Sørensen, overtog kirkeorgelafdelingen kvit og frit mod at underskrive en tro-og- love-erklæring på, at han aldrig ville konkurrere på harmoniumsområdet. Det skete 29. december 1908. Hans første arbejde i 1909 bestod i at opstille et færdigt Andresen-orgel i Skarrild Kirke.

Marinus Sørensen havde været ansat som medarbejder hos Andresen fra 1896. Ifølge Dansk Kirkemusiker Tidende, april 1909, var Marinus Sørensen orgelbygger og havde studeret orgelbygning i udlandet i 2 somre. Marinus Sørensen åbnede i 1909 orgelbyggeri i Horsens - for at komme til et mere centralt beliggende sted. Der blev opført en bygning i 2 etager med elektrisk lys og maskinkraft. Han begyndte selv at støbe piber. Hans produktion var stor. Det var de dengang moderne pneumatiske orgler, der blev bygget, men han vedligeholdt også ældre sløjfeladeorgler hos kunder, som han overtog fra Joh. P. Andresens kirkeorgelafdeling.

Den tyske orgelbygger Theodor Frobenius blev i 1907 kaldt til Danmark af en ven, han havde været farende svend sammen med - "på valsen med" - orgelbygger A. C. Zachariasen, der i 1906 åbnede orgelfabrik i Århus. Årsagen var, at A. C. Zachariasen havde fået et stort arbejde , idet han skulle restaurere det gamle Daniel Köhne orgel i Viborg Domkirke. Bagefter fik Th. Frobenius arbejde på Chr. Winthers Pianofabrik i Classensgade i København, idet Chr. Winther i 1909 åbnede en "Orgelbygningsanstalt" med Frobenius som leder. Frobenius blev snart medejer af firmaet og overtog det i 1917. Den første lærling i orgelbyggeriet, Ernst Heilsted, har oplyst, at firmaet i Classensgade ikke havde pibestøberi, men fik metalpiberne fra Sørensen i Horsens (Orgelbygger Knud Jønssons artikel i "Orglet" 1-2 / 1992, side 71)

I 1924 købte Th. Frobenius Horsens Orgelbyggeri af Marinus Sørensen. Orgelbyggeriet blev jysk filial af  Orgelbyggeriet Th. Frobenius, der nu lå i  Kongens Lyngby ved København. Marinus Sørensen, der var født i 1878, fik ansættelse som organist og kantor ved Vor Frelsers Kirke i Horsens. Han forblev i denne stilling indtil 1948. 

En annonceside fra Dansk Kirkemusiker-Tidende april 1909. Der er annonce for Andresens harmonier, Marinus Sørensens orgler og Chr. Winthers pianoerVærkfortegnelse

Orgelregistrator Ole Olesen, Den Danske Orgelregistrant, Musikhistorisk Museum, København, takkes for fremsendte scanninger.
Jeg forsøger løbende at sammenholde opusnummer med oplyst byggeår.

Udbredelseskortet findes på side 30 i kataloget fra Horsens orgelbyggeri 1923.

Nedenstående værkfortegnelser mangler desværre årstal.

Skarrild Kirkes orgel blev leveret 1909 af Marinus Sørensen, men det står ikke i fortegnelsen, da det var bygget af Joh. P. Andresen ifølge overtagelseserklæring december 1908.
Opus 47. Strib Kirkes orgel er bygget 1912.
Opus 78. Fjeldsted Kirkes orgel er bygget 1913.
Opus 92. Ryslinge Valgmenighedskirke. Orglet blev leveret 1913.
Opus 98. Melby Kirke. Orglet blev leveret 1913.
Opus 110. Fodslette Kirkes orgel er bygget 1913.
154. Askov Valgmenighedskirkes orgel er bygget 1916.
!67. Horsens Tugthus. Orglet er bygget 1916.
176. Mammen Missionshus, Viborg-Thisted Amt. Orglet er bygget 1916? 6/1/0 (Dansk Orgelindex, set 2021)

269. Vejlby Kirke ved Allingåbro. 9 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal. Octavkobbel, svellekasse, elektrisk blæser.

Værker i alfabetisk orden Oversigten er mangelfuld og medtager ikke de yngste orgler. Orglerne havde typisk pneumatisk vindlade.

Askov Valgmenighedskirke, fra 1972 Askov Kirke. Opus 154. Orglet blev bygget 1916 af Horsens Orgelbyggeri med genanvendelse af dele fra kirkens 1. orgel, der var bygget 1906 af Joh. P. Andresen. 6 stemmer. Disposition 1916: 1 manual med 6 stemmer: Bordun 16', Principal 8', Gedakt 8', Salicional 8', Æoline 8', Oktav 4'. Oktavkoppel. Svelle. 1948 omdisponeret af  Th. Frobenius & Co. Salicional 8' og Æoline 8' blev erstattet med Quint 2  2/3 og Oktav 2'. Pneumatisk bælgventillade. Nyt orgel 1963 (Danmarks Kirker 1991-94)

Ballerup, Pederstrupgård,  Københavns Amt. Bygget 1911(?)  af  Horsens Orgelbyggeri ved M. Sørensen. 1 manual med 6 stemmer + anhangspedal (Dansk Orgelindex, set 2022)

Bramming Skt. Ansgar Kirke, ved Ribe. 1915-1948, +. Bygget 1915 af Horsens Orgelbyggeri ved Marinus Sørensen. Pneumatisk bælg-ventillade med 1 manual med 6 stemmer + anhangspedal: Bordun 16', Principal 8', Gedakt 8', Salicional 8', Æoline 16', Oktav 4'. Oktavkoppel. Svelle. Nyt orgel 1948. Facaden blev genanvendt, da Th. Frobenius og Sønner i 1951 leverede et ombygget Demant-orgel fra o. 1840 til Fruering Kirke (Danmarks Kirker om Bramminge Skt. Ansgar Kirke)


Marinus Sørensens orgel til Bramminge Skt. Ansgar Kirke havde en facade tegnet af Harald Lønborg-Jensen, der også tegnede kirkebygningen. Her ses facaden med breddeøgning til siderne. De blev tilføjet, da et Demantorgelværk fra o. 1840 i 1951 blev flyttet  fra Brenderup Kirke til Fruering Kirke. I 1984 blev orglet flyttet til Hylke Kirke. Billedet viser Demantorglet med den ombyggede facade fra Horsens Orgelbyggeri i Hylke Kirke 1996 (Foto: Danmarks Kirker 1996-2002)

Brovst BaptistkirkeNordjyllands Amt. Bygget 1918 af Horsens Orgelbyggeri ved M. Sørensen. 1 manual med 6 stemmer (Dansk Orgelindex, set 2018 og 2021)  

Brædstrup Kirke, Vejle amt - se Ring Kirke, Vejle amt

Fjeldsted Kirke på Fyn. Bygget o.1913 af  Horsens Orgelbyggeri ved M. Sørensen som opusnr. 78. Pneumatisk aktion. 6 st. fordelt på et manualværk og pedal. Manualoktavkobbel. Svelle for hele orglet. Nyt orgel 1970 ved Th. Frobenius & Sønner (Thor Frehr Kørber på DDOs facebookside 2018) 
            
Fodslette Kirke, Fyns Amt. Opus 110. Bygget 1913 (?) af  Horsens Orgelbyggeri ved M. Sørensen. 1 manual med 4 stemmer (Dansk Orgelindex, set 2018 og 2021) 1 manual med 4 stemmer, oktavkobling og svellekasse. Ikke elektrificeret. Kirken har Danmarks sidste fastansatte bælgetræder (sydlangeland.dk, udateret, set 2021) 

Horsens Tugthus, Horsens Straffeanstalt, Horsens Statsfængsels Kirkesal, Vestermark Kirke, nu Fængselsmuseum, (1916-1990). Bygget 1916 som opus 167 af Horsens Orgelbyggeri ved M. Sørensen. Oprindeligt 1 manual med 6 stemmer, oktavkoppel, svelle og Pedal (Orgelbyggeriets trykte værkfortegnelse) Opus 167 afløste et 4-stemmers Ramusorgel fra o.1850. Værket blev opstillet bag den gamle facade, der blev udvidet til siderne. Se under Ramus-orgler (AP) 7 stemmer + anhangspedal, Oktavkoppel og Svellekasse. Pumpepedal for kalkant indtil 1973. Attrappiber af sølvbronceret træ i facaden indtil 1989 / Nyt orgelværk bag samme facade 1990 ved Bruno Christensen. Spillebordet findes i museet (Danmarks Kirker 2004-2005) 


Horsens Fængselsmuseum, kirkesalen. De 3 midterste felter på orgelfacaden må have tilhørt Ramusorglet, mens resten er tilført af Horsens Orgelbyggeri i 1916.

Frederikshavn BaptistkirkeNordjyllands Amt. Bygget 1917 af  Horsens Orgelbyggeri ved M. Sørensen. 1 manual med 4 stemmer (Dansk Orgelindex, set 2018 og 2021)

Galtrup Kirke, Mors. Opus 148, leveret af  Horsens Orgelbyggeri ved Marinus Sørensen. 3 stemmer, oktavkoppel og svelle. Bygget 1916? (Ifølge værkfortegnelsen) Nyt orgel ved Frobenius 1962 (Dansk Orgelindex, set 2022)

Gudbjerg Kirke på Fyn.  Opus 45 bygget o. 1911 af Horsens Orgelbyggeri ved Marinus Sørensen. 5 stemmer, oktavkoppel og svelle (Ifølge værkfortegnelsen) Ombygget og udvidet 1949 af Frobenius. Derefter Pneumatisk bælgventillade med 1 manual (C-f ''') med 8 stemmer (P8', Ged 8', O 4', Rørfl 4', Quint 2  2/3', Italiensk P2', Quint 1  1/3', Mixtur IV) og pedal ( C-d') med 1 stemme (Subbas 16'). Koppel M-P. Svelle. Facadepiber er attrapper af træ (Rapport 1973 og 1976 fra Den Danske Orgelregistrant ved Ole Olesen) Nyt orgel 1992 ved Bruno Christensen & Sønner. 13st./2 man./ped. (Dansk Orgelindex set 2023)

Hatting Kirke ved Horsens. Bygget af Horsens Orgelbyggeri ved Marinus Sørensen. Opus 161. 4 stemmer, oktavkoppel og svelle (Firmaets værkfortegnelse) Bygget o. 1916. Skænket af fhv. sognefoged P. Nielsen i Eriknauer. 
Pneumatisk bælgventillade. 1 manual med 4 stemmer: Bordun 16', Principal 8', Salicional 8', Fløjte 4', + klokkespil. Orgelhuset var oprindeligt et herskabspulpitur bygget 1786-87 / Nedtaget 1964. I nogle år derefter var orglet i privateje. Det ny orgel var et 4 stemmers typeorgel ("Ishøj") bygget af  Th. Frobenius & Co. og tilføjet klokkespillet fra forgængeren. Nyt orgel 2007 med 2 manualer og pedal ved P. G.-Andersen & Bruhn (Danmarks Kirker 2013)


Hatting Kirke 1962. Den gamle herskabsstol fra 1786-87 fungerer som orgelhus for orgelværket fra 1916 (Olaf Olsen. Danmarks Kirker 2013)


Ilved Kirke ved Vejle. Opus 111 bygget 1914 af Horsens Orgelbyggeri ved Marinus Sørensen. 4 stemmer, octavkoppel og svelle (Firmaets værkfortegnelse) Pneumatisk bælgventillade. 1 manual med 4 stemmer: Bordun 16' (fra Fis), Principal 8', Salicional 8', Fløjte 4', oktavkoppel og svelle. Ombygget 1956 af Th. Frobenius & Co./ Nyt orgel 1992 ved Bruno Christensen: 8 stemmer på 2 manualer og pedal. Piber genanvendt (Danmarks Kirker 2016)


Ildved Kirkes orgel 1974 (Annelise Olesen)


Kastbjerg Kirke ved Grenå. Bygget af Horsens Orgelbyggeri ved Marinus Sørensen o.1915. 1 manual med 3 st. og oktavkoppel. Orgelbænken samt en del af panelværket er bevaret i kirken (Per Rasmus Møller på DDOs facebookside 2018) Desuden svelle (Horsens Orgelbyggeris Værkfortegnelse) Nyt orgel 1973
(Dansk Orgelindex set 2018)

Kastbjerg Kirkes orgel (Per Rasmus Møller 1972)

Kjellerup Missionshus ved Horsens. Opus 14. Bygget 1909 af  Horsens Orgelbyggeri ved M. Sørensen. 1 manual med 4 stemmer (Dansk Orgelindex, set 2021)

Mammen Missionshus, Viborg-Thisted Amt. Opus 176. 6 stemmer, oktavkoppel og svelle (Værkfortegnelsen) Bygget 1916 (?) af  Horsens Orgelbyggeri ved M. Sørensen. 1 manual med 6 stemmer (Dansk Orgelindex, set 2018 g 2021)

Mejrup Kirke, Holstebro. Opus 207. 5 stemmer, oktavkoppel og svelle (Værkfortegnelse) Bygget 1918 af Horsens Orgelbyggeri ved Marinus Sørensen. 1 manual med 5 stemmer: Bordun 16', Principal 8', Salicional 8', Celeste8', Fløjte 4'. Oktavkoppel og svelle. Facade tegnet af arkitekt Ahrentoft i stil med orgler fra Chr. IVs tid. Pibeattrapper af sølvbronceret træ. Efter nedtagelsen opbevaret i tårnet / Nyt orgel 1973 ved Bruno Christensen & Sønner (6 stemmer fordelt på 1 manual og pedal / Dette orgel blev i 1989 erstattet af et orgel bygget af samme orgelbygger (13 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal) (Danmarks Kirker 2014)


Den arkitekttegnede orgelfacade i tårnrummet til Mejrup Kirke efter nedtagning (Arnold Mikkelsen 2013, Danmarks Kirker 2014)

Melby Kirke ved Bogense. Opus 98. Bygget 1913 af  Horsens Orgelbyggeri ved M. Sørensen (Værkfortegnelsen) 1 manual med 3 stemmer: Bordun 16', Principal 8', Salicional 8'. Desuden oktavkobbel og svelle. Nyt orgel ved Bruno Christensen 1985 (Per Rasmus Møller på facebook 2022) 

Udateret foto af Horsensorglet i Melby Kirke findes i kirken - leveret af Per Rasmus Møller 2022 

Nordby Kirke på Fanø. Opus 203. Bygget af Horsens Orgelbyggeri ved Marinus Sørensen. 2 manualer og pedal. 16 stemmer. Oktavkobling. Svelle (Firmaets opusliste) Skænket af konsul Jens Lauritzen. Pneumatisk bælgventillade.16 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal (7+6+3). I Nordby Kirke 1917-1972. Orglet erstattede et orgel bygget af Marcussen & Reuter i 1844. Stemmer fra Marcussen-orglet blev genanvendt. Manual I: Bordun 16', Principal 8', Flute armonico 8', Oktav 4', Fløjte 4', Kvinte 2  2/3', Fløjte 2'. Manual II: Violinprincipal 8', Gedakt 8', Salicional 8', Vox celeste 8', Fugara 4',Trompete armonico 8', svelle. Pedal: Subbas 16', Bordun d'amore 16' (Transmission), Cello 8'. 6 kopler (bl. a. oktavkopling), generalcrescendo, 1 frikombination, 4 faste kombinationer. Spillebord på nordsiden. Orglet blev kasseret i 1972, da Th. Frobenius fik Marcussen-orglet til at genopstå (Danmarks Kirker 1988)

Nørre Kirkeby Kirke
, Falster. Bygget o. 1911 af  Horsens Orgelbyggeri v. Marinus Sørensen som hans opusnr. 95. Pneumatisk aktion. 4 stemmer, manualoktavkobbel og svelle for hele orglet. 1976 nyt orgel ved orgelbygger Husted (Thor Frehr Kørber på DDOs facebookside 2018) 

Ring Kirke, Vejle Amt. Bygget o. 1917 af Horsens Orgelbyggeri ved M. Sørensen. Pneumatisk traktur og registratur med 1 manual med 6 stemmer: Bordun 16', Principal 8', Gedakt 8', Salicional 8', Vox celeste 8' (et fælles register for Salicional 8' og Aoline 8'), Fløjte 4'. Oktavkoppel. Svelle. Kollektiv: Tutti. Kirken blev bygget 1890 på den tidligere Ring Kirkes fundament. Der opstod snart revner i murene, og i 1941 blev en ny kirke opført / Den fik navnet Brædstrup Kirke. Horsensorglet blev i 1941 ombygget og udvidet med  Mixtur IV i manualet og pedal med Subbas 16' af Th. Frobenius og flyttet til Brædstrup Kirke. Facadepiber af zink med enkle malede dekorationer, opstillet i pyramidefacon  / Nyt Frobeniusorgel i 1976. 14 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal (Danmarks Kirker 1992-1996) Ring Kirkes 1. orgel var bygget af Roerslev-Margaard 1908. Se under Margaard/Ring Kirke (Pers. medd. fra  Marie Martens, Den Danske Orgelregistrant, 2024)

Ryslinge Valgmenighed, Fyn. Opus  92 blev leveret
 af  Horsens Orgelbyggeri ved M. Sørensen før 1915 (Anbefaling februar 2015 i opusfortegnelse). 15 stemmer fordelt på 2 manualer og Pedal (6+7+2). Manual I: Bordun 16', Principal 8', Rørfløjte 8', Salicional 8', Octav 4', Fløjte 4'. Manual II (i svellekasse): Gedakt 8', Aeoline 8', Vox-Celeste 8', Fløjte Dolci 4', Trompet 8'. Pedal: Subbas 16', Cello 8'. Pneumatisk. Kopler II-I, Oktavkopling II-I, Baskopling II-I, I-Pedal, II-Pedal, Frikombinationer med knapper, Generalcrescendo,  motor og blæser (Opuslistens side 37) Kirkens 1. orgelblev bygget af Marinus Sørensen og leveret i 1913. Det havde en blød klang, men der var forsinkelse på spillet, fordi orglet var pneumatisk. Nyt orgel 1948 (Bygget af levende stene - Ryslinge Valgmenighed 150 år, udgivet 2015. Side 68-73 Thyra rasmussen: Om orglet og musikken)

Skarrild Kirke. Leveret 1909 af Horsens Orgelbyggeri under dettes navn (ifølge meddelelse fra kirken). Orglet var bygget af Joh. P. Andresen. Ifølge overdragelseserklæringen fra december 2008 påhvilede det efterfølgeren Marinus Sørensen
at opstille et orgel til Skarrild Kirke. Orglet er ikke nævnt i firmaets trykte værkfortegnelse. Orglet blev nedtaget i 1954, da kirken fik nyt orgel fra Frederiksborg Orgelbyggeri ved Troels Krohn (Medd. fra Den Danske Orgelregistrant) På et foto af orglet ses en facade med 2 lave sidefelter og vandret overkant og et højt gavlformet midterfelt - alle 3 felter med piber.


Skarrild Kirke. Foto af ukendt oprindelse

Strib Kirke, Fyn. Opus 47, bygget 1912 af  Horsens Orgelbyggeri ved M. Sørensen.. 1 manual med 3 stemmer: Principal 8', Fugara 8', Bordun 16'. Oktavkoppel og svellekasse (Horsens Orgelbyggeries værkfortegnelse)

Struer Missionshus,
  Ringkøbing Amt. Bygget 1913 (?) af  Horsens Orgelbyggeri ved M. Sørensen. 1 manual med 5 stemmer + Pedal (Dansk Orgelindex, set 2018) 

Tranebjerg Kirke, Samsø. Opus nr. 5. 5 stemmer og oktavkoppel + pedal (Horsens Orgelbyggeris Værkfortegnelse) Orgel 1909-1954. Bygget af Horsens Orgelbyggeri ved M. Sørensen. Pneumatisk aktion. Bælgventillade med 5 stemmer + oktavkoppel og pedal (formentlig anhængt). Tredelt facade i nygotisk stil. Spillebord i orgelhusets nordside. Nyt orgel 1954 ved Frobenius (Danmarks Kirker 1990)                 
   

Træden Kirke ved Brædstrup. Busch-orgel fra Ryslinge Kirke, Fyn. Se dette (AP) leveret 1915 af Horsens Orgelbyggeri ved Marinus Sørensen. Opus 135! 5 stemmer og svelle (Horsens Orgelbyggeris værkfortegnelse) Nedtaget 1959. 

Tunø Museum,  Aarhus Amt. Bygget 1909 (?) af  Horsens Orgelbyggeri ved M. Sørensen. 1 manual med 4 stemmer (Dansk Orgelindex, set 2018) 

Vejlby Kirke ved Allingåbro. Bygget af Horsens Orgelbyggeri ved Marinus Sørensen.
Opus 269. 9 stemmer fordelt på 2 manualer og pedal. Octavkobbel, svellekasse, elektrisk blæser (Værkfortegnelsen)
Bygget 1923. 8 stemmer fordelt på 2 manualer og 1 transmission i pedalet.
Hovedværk: Bordun 16', Principal 8', Octav 4', Oboe 8'.
Svelleværk: Bordun 8', Fugara 8', Salicional 8', Fløite 4'.
Pedal: Bordun 16' (transmission af Bordun 16' fra hovedværket (Meddelt 2017 af Per Rasmus Møller til Den Danske Orgelregistrant)
Normalkoblinger og oktavkoblinger. Indre Missions ungdom samlede ind til anskaffelsen.
Facaden blev tegnet af arkitekt Hother Paludan, der også stod for kirkeudvidelsen i 1923 af den lille kirke til dobbeltkirke. Facaden blev kasseret 1956
(Pers. medd. 2024 fra organist Per Rasmus Møller) / 1957 nyt orgel ved Jydsk Orgelbyggeri med genanvendelse af piber fra det gamle orgel /
1981 nyt orgel ved Jydsk Orgelbyggeri.
(13/2/P forberedt til 16/2/P). Udvidet 1995 og 2003 til 16/2/P. Nattergal installeret 2015 (Pers. medd. fra Marie Martens, Den Danske Orgelregistrant) Nogle mindre ornamenter fra det gamle orgel lå på loftet og blev genanvendt til en cimbelstjerne. Omintonation 2003. En vakant stemme blev samtidig besat af en Trompet 8' fra det gamle orgel i Hobro Kirke (A. C. Zachariasen 1928)(Pers. medd. fra organist Per Rasmus Møller 2024) 

Marinus Sørensens orgel i Vejlby Kirke ved Allingåbro. Foto leveret af organist Per Rasmus Møller 2024


Avisudklippene fra 1922 demonstrerer Indre Missions ungdoms ihærdige indsats for at skaffe penge til et nyt orgel til Vejlby Kirke (Avisudklip leveret af organist Per Rasmus Møller 2024)

Vejrup Kirke, Ribe amt. Bygget af Horsens Orgelbyggeri ved Marinus Sørensen. Opus 80. 3 stemmer, oktavkoppel og svelle (Firmaets trykte værkfortegnelse) Bygget o. 1912? Ombygget  1944 (Ny facade) og 1957 af Frobenius. Disposition 1975: Pneumatisk registratur og traktur. Bælgventillade. 1 manual (C-f ''') med 4 stemmer : Gedakt 8', Principal 4', Rørfløjte 4', Oktav 2'. Prospektpiber er attrapper af sølvbronceret zink (Den Danske Orgelregistrant, rapport 1975 og 1977) Nyt orgel 1990 ved Anders Havgaard Rasmussen (Kristeligt Dagblad 12/5 1990) 

Vorupør Kirke. Bygget 1915 af  Horsens Orgelbyggeri ved M. Sørensen. Opus nummer 138. Pneumatisk aktion. Disp.: 1 manual med 6 stemmer + oktavkobbel og svelle. 1967 byggede Th. Frobenius & Co. nyt orgel bag den gamle facade - orglet fik ligeledes 6 stemmer på et manualværk, men nu med mekanisk aktion. 
    
Vorupør Kirke. Udateret foto taget af Walther Frobenius. 

Ølby Kirke ved Struer. Bygget 1916 af Horsens Orgelbyggeri ved Marinus Sørensen. Opus 150. 5 stemmer, oktavkoppel og svelle (Værkfortegnelse) Pneumatisk bælgventillade med 1 manual med 5 stemmer. El.-blæser installeret 1944. / Nyt orgel 1972 ved  Th. frobenius & Sønner. 7 stemmer fordelt på 1 manual og pedal (Danmarks Kirker 2016) 


Udateret foto af Ølby Kirke med orgelfacaden fra 1916 (Danmarks Kirker 2016)

Ørum Kirke ved Vejle. Bygget for frivillige bidrag 1914 af Horsens Orgelbyggeri ved Marinus Sørensen. Pneumatisk. 1 manual med 4 stemmer: Bordun 16', Principal 8', Salicional 8', Fløjte 4'. Oktavkoppel. Svelle. Nyt orgel 1967 (Danmarks Kirker 2010) Nyt orgel 1968 ved Th. Frobenius & Sønner (Dansk Orgelindex, set 2022)André Palsgård, fra 2004-2022

Retur til internetartikler